Prijem u radni odnos - Doktor medicine

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

DOM ZDRAVLjA «KOVAČICA»
Kovačica, Šturova 42
Broj: 249/18
Dana: 23.02.2018.

Na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», članova 7. – 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Dom zdravlja «Kovačica», Dopisa Ministarstva zdravlja R. Srbije, br: 112-01-1621/2017-02 od 19.02.2018.g., Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 51 broj: 112-859/2018 od 30.01.2018.g. i odluke v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica» br: 248/18 od 23.02.2018.g., v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica» raspisuje JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos
1. Doktor medicine – izabrani lekar u Službi opšte medicine sa kućnim lečenjem i negom - 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme;
2. Medicinska sestra – tehničar u Službi hitne medicinske pomoći – 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme.
Opis posla: Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja «Kovačica»
Pored opštih uslova predviđenih zakonom,  kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: 
Za radno mesto iz tačke 1. Oglasa:
Doktor medicine - VII1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet i položen stručni ispit i upis u Imenik Lekarske komore
Za radno mesto iz tačke 2. Oglasa:
* Medicinska sestra – tehničar – IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola – opšti smer, položen stručni ispit i upis u Imenik Komore MSZTS. Prijave na oglas se mogu podneti lično na pisarnici Doma zdravlja «Kovačica» Kovačica, Šturova 42 svakog radnog dana od 07:00  do 14:00  časova,  ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma zdravlja «Kovačica», sa naznakom „Za oglas“. 
Uz prijavu na javni oglas se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji:
za radno mesto pod brojem 1: diploma – uverenje o završenom medicinskom fakultetu; dokaz o upisu u Imenik Lekarske komore; uverenje o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,  da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda). 
za radno mesto pod brojem 2: diploma – uverenje o završenoj srednjoj medicinskoj školi; dokaz o upisu u Imenik Komore MSZTS; uverenje o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,  da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda). 
Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati dostavljaju ličnu i radnu biografiju.
Oglas se objavljuje na veb sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u publikaciji «Poslovi» i na oglasnoj tabli NSZ – Ispostavi Kovačica i veb sajtu Doma zdravlja «Kovačica». 
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji «Poslovi». 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

V.D. Direktora DZ «Kovačica»
dr Predrag Vinković Napomena

Oglas je objavljen u publikaciji NSZ "Poslovi" dana 07.03.2018


Oglas


Korisni linkovi:


Free Web Hosting