Inteni konkurs

za odobravanje specijalizacije
Broj: 1353/16
Dana: 01.08.2016.
Kovačica

Na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», člana 12. Pravilnika o stručnom usavršavanju Doma zdravlja «Kovačica» i Odluke upravnog odbora DZ «Kovačica» broj 1351/16-3 od 01.08.2016.g., v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica», raspisuje:
I N T E R N I K O N K U R S
za odobravanje specijalizacije
Interni konkurs za odobravanje specijalizacije raspisuje se za oblast zdravstvene zaštite:
Otorinolaringologija.................................................................. 1 specijalizacija
Pravo prijavljivanja na konkurs imaju zdravstveni radnici koji ispunjavaju sledeće uslove:
da imaju visoku stručnu spremu zdravstvene struke-doktori medicine, da su u radnom odnosu na neodređeno vreme u Domu zdravlja «Kovačica» da su položili stručni ispit
Kriterijumi na osnovu kojih kandidati dobijaju bodove su sledeći: prosečna ocena na fakultetu, godine života.
Po osnovu prosečne ocene na fakultetu kandidat dobija broj bodova:
ocene: od 9,51 do 10,00 – šest bodova od 9,01 do 9,50 – pet bodova od 8,51 do 9,00 – četiri boda od 8,01 do 8,50 – tri boda od 7,51 do 8,00 – dva boda od 7,01 do 7,50 – jedan bod od 6,00 do 7,00 – nula bodova.
Godine života kandidata za odgovarajuću specijalizaciju, vrednuju se tako što: kandidat žena i muškarac starosti do 30 godina – dobija 5 bodova kandidat žena i muškarac starosti od 30 do 35 godina – dobija 4 boda kandidat žena i muškarac starosti od 35 do 40 godina – dobija 1 bod kandidat žena i muškarac starosti od 40 godina – ne dobija bodove.
Ukupan broj bodova kandidatima za dodelu specijalizacija, utvrđuje se sabiranjem broja bodova po osnovu gore navedenih kriterijuma.
Ukoliko kandidati za dodelu specijalizacija imaju isti broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji ima veći broj broj bodova dobijenih po osnovu kriterijuma godine života. Kandidati su u obavezi da dostave pisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom. Uz prijavu se podnose: overena fotokopija diplome o završenom medicinskom fakultetu, overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu, overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena, dokaz o prosečnoj oceni na fakultetu, potvrda da je lice u stalnom radnom odnosu u Domu zdravlja «Kovačica»
Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Doma zdravlja «Kovačica» i na sajtu Doma zdravlja «Kovačica». Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja «Kovačica» i na sajtu Doma zdravlja «Kovačica». Odluku o izboru kandidata donosi v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica», shodno odredbi člana 18. Pravilnika o stručnom usavršavanju u DZ «Kovačica», u roku od 8 dana od dana zaključenja javnog konkursa. Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o upućivanju izabranog kandidata na specijalizaciju, nakon dobijanja sglasnosti Ministarstva zdravlja. Prijave na oglas sa priloženom traženom dokumentacijom podnose se v.d. direktoru DZ «Kovačica».
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
v.d. direktora Dr Dragan Josifović

Akreditacija

Akreditacija je najstariji i najpoznatiji oblik spoljašnje procene zdravstvenih usluga širom sveta.

Akreditacija pomaže organizacijama zdravstvene zaštite da otkriju sopstvene prednosti i mogucnosti napretka. Kada to uvide, organizacije mogu da se posvete kratkoročnim i dugoročnim planovima za poboljšanje rezultata rada i počnu sa korišćenjem raspoloživih resursa na najefikasniji način.

Agencija za akreditaciju (AZUS) vidi akreditacioni proces kao stalni motiv za unapredjenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove i bezbednosti pacijenata.

Proces akreditacije zdravstvenih ustanova je proces kontinuiranog učenja!

Akreditacioni proces u Domu zdravlja Kovačica

Ugovor o akreditaciji je potpisan maja 2014. godine. Potreban materijal i usmene instrukcije dobili smo od instruktora saradnika iz AZUS-a istog meseca. Zatim smo pristupili formiranju 14 timova (tim za rukovođenje, upravljanje, ljudske resurse, upravljanje informacijama, tim za zdravstvenu zaštitu odraslih, žena i dece, polivalentnu patronažu, laboratorijsku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku, spec.-konsultativnu delatnost, farmaceutsku delatnost, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i životnu sredinu).

Konstituisana je Komisija za izradu, usvajanje i reviziju procedura, Komisija za unutrašnji nadzor i Komisija za intrahospitalne infekcije. Intenziviran je rad Komisije za unapređenje kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata.

Istaknuta je Misija i Vizija Doma zdravlja Kovačica.

Pristupilo se izradi procedura.

Napisan je plan za bezbedno rukovanje medicinskim otpadom i sprovedene su edukacije o istom, plan za rukovanje nemedicinskim otpadom, plan u slučaju rizika, protivpožarne zaštite i drugi.

Nakon svega toga pristupilo se samoocenjivanju i pisanju izveštaja. Izveštaj o samoocenjivanju smo dostavili Agenciji 10. novembra 2014. godine.

Kao nastavak procesa akreditacije pristupili smo sledećoj fazi, a to je faza spoljašnjeg ocenjivanja. Spoljašnje ocenjivanje je trajalo od 7. do 10. decembra 2014. godine. Procena je vršena od strane 4 ocenjivača i protekla je u kolegijalnom odnosu i na veoma profesionalan način.

Posle procesa akreditacije znatno su unapredjeni uslovi i način rada u našoj ustanovi.

Rezultat rada je akreditacija na 3 godine.

Free Web Hosting