Prijem u radni odnos - Doktor medicine

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

DOM ZDRAVLjA «KOVAČICA»
Kovačica, Šturova 42
Broj: 1387/17
Dana: 13.11.2017.


Na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», članova 7. – 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Dom zdravlja «Kovačica», i odluke direktora Doma zdravlja «Kovačica» br: 1386/17 od 13.11.2017.g., direktor Doma zdravlja «Kovačica» raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos
1. Doktor medicine – izabrani lekar u Službi opšte medicine sa kućnim lečenjem i negom - 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 12 meseci zbog upražnjenog mesta u Službi opšte medicine sa kućnim lečenjem i negom.
Opis posla: Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja «Kovačica»
Pored opštih uslova predviđenih zakonom,  kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: 
Za radno mesto iz tačke 1. Oglasa:
Doktor medicine - specijalista medicine rada -VII2 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit i položen specijalistički ispit iz medicine rada ili
Doktor medicine - VII1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet i položen stručni ispit Prijave na oglas se mogu podneti lično na pisarnici Doma zdravlja «Kovačica» Kovačica, Šturova 42 svakog radnog dana od 07:00  do 14:00  časova,  ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma zdravlja «Kovačica», sa naznakom „Za oglas“. 
Uz prijavu na javni oglas se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji: za radno mesto pod brojem 1 - diploma – uverenje o završenom medicinskom fakultetu i specijalizaciji iz medicine rada; dokaz o upisu u imenik Lekarske komore; uverenje o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,  da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda). 
Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati dostavljaju ličnu i radnu biografiju.
Oglas se objavljuje na veb sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u publikaciji «Poslovi» i na oglasnoj tabli NSZ – Ispostavi Kovačica i veb sajtu Doma zdravlja «Kovačica». 
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji «Poslovi». 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Direktor DZ «Kovačica»
dr Dragan Josifović Napomena

Oglas je objavljen u publikaciji NSZ "Poslovi" dana 20.12.2017.g.


Oglas


Korisni linkovi:


Free Web Hosting