KONKURS za IZBOR DIREKTORA

Broj: 1733/2016

Dana: 10.10.2016.

Kovačica

Na osnovu svojih zakonskih i statutarnih ovlašćenja, Upravni odbor Doma zdravlja «Kovačica»
na sednici održanoj dana 10.10.2016.g. doneo je odluku o raspisivanju

K O N K U R S A

Za izbor direktora DZ «Kovačica» na mandatni period od 4 godine – 1 izvršilac

Kandidati, pored opštih uslova predviđenih zakonom, treba da ispunjavaju i sledeće uslove:

- da je doktor medicine sa položenim specijalističkim ispitom iz delatnosti Doma zdravlja «Kovačica» ili

- da je doktor medicine sa položenim stručnim ispitom ili

- da je diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;

- da ima sedam godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite, a od toga najmanje tri godine radnog staža na rukovodećem radnom mestu.

Kandidati pored prijave na konkurs, koja sadrži biografiju, predlog programa rada i razvoja DZ «Kovačica» u narednom periodu, dostavljaju i sledeće dokaze: dokaz o stručnoj spremi, licenci, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, fotokopiju radne knjižice, potvrdu o rukovodećem radnom mestu, uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti je podignuta optužnica i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Svu dokumentaciju dostaviti u overenoj fotokopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu «Poslovi» Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:

Dom zdravlja «Kovačica» 26210 Kovačica, Šturova 42 sa naznakom «Za javni konkurs – za izbor direktora».

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Tekst Konkursa objaviti: u listu «Poslovi», na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje u Kovačici, na oglasnoj tabli DZ «Kovačica» i na sajtu DZ «Kovačica».

Zamenik predsednika U.O.

Dr Veronika Jover

Free Web Hosting