Prijem u radni odnos - Doktor medicine

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos - PDF

DOM ZDRAVLjA «KOVAČICA»
Kovačica, Šturova 42
Broj: 350/18
Dana: 14.03.2018.

Na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», članova 7. – 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Dom zdravlja «Kovačica», Dopisa Ministarstva zdravlja R. Srbije, br: 112- 01-00237/2018-02 od 05.03.2018.g., Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 51 broj: 112- 1711/2018 od 28.02.2018.g. i odluke v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica» br: 349/18 od 14.03.2018.g., v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica» raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos
1. Doktor medicine – izabrani lekar u Službi opšte medicine sa kućnim lečenjem i negom - 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme; Opis posla: Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja «Kovačica»
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:
Za radno mesto iz tačke 1. Oglasa:
 Doktor medicine - VII1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet i položen stručni ispit i upis u Imenik Lekarske komore Prijave na oglas se mogu podneti lično na pisarnici Doma zdravlja «Kovačica» Kovačica, Šturova 42 svakog radnog dana od 07:00 do 14:00 časova, ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma zdravlja «Kovačica», sa naznakom „Za oglas“.
Uz prijavu na javni oglas se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji:
- diploma – uverenje o završenom medicinskom fakultetu; dokaz o upisu u Imenik Lekarske komore; uverenje o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda). Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati dostavljaju ličnu i radnu biografiju. Oglas se objavljuje na veb sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u publikaciji «Poslovi» i na oglasnoj tabli NSZ – Ispostavi Kovačica i veb sajtu Doma zdravlja «Kovačica».
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji «Poslovi». Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

V.D. Direktora DZ «Kovačica»

dr Predrag Vinković
Napomena

Oglas je objavljen u publikaciji NSZ "Poslovi" danaKorisni linkovi:


Free Web Hosting