Prijem u radni odnos - Doktor medicine

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

DOM ZDRAVLjA «KOVAČICA»
Kovačica, Šturova 42
Broj: 238/18
Dana: 21.02.2018.


Na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», članova 7. – 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Dom zdravlja «Kovačica», i odluke v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica» br: 237/18 od 21.02.2018.g., v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica» raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos
1. Zubni tehničar - 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 12 meseci zbog upražnjenog mesta u Službi stomatološke zdravstvene zaštite. Opis posla: Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja «Kovačica»
Pored opštih uslova predviđenih zakonom,  kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: 
Za radno mesto iz tačke 1. Oglasa: Zubni tehničar - IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola – smer za zubne tehničare i položen stručni ispit Prijave na oglas se mogu podneti lično na pisarnici Doma zdravlja «Kovačica» Kovačica, Šturova 42 svakog radnog dana od 07:00  do 14:00  časova,  ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma zdravlja «Kovačica», sa naznakom „Za oglas“. 
Uz prijavu na javni oglas se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji: za radno mesto pod brojem 1 - diploma – uverenje o završenoj srednjoj medicinskoj školi – smer za zubne tehničare; dokaz o upisu u imenik Komore MSZTS; uverenje o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,  da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda). 
Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati dostavljaju ličnu i radnu biografiju.
Oglas se objavljuje na veb sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u publikaciji «Poslovi» i na oglasnoj tabli NSZ – Ispostavi Kovačica i veb sajtu Doma zdravlja «Kovačica». 
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji «Poslovi». 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
V.D. Direktora DZ «Kovačica»
dr Predrag Vinković
Napomena

Oglas je objavljen u publikaciji NSZ "Poslovi" dana 07.03.2018Korisni linkovi:


Free Web Hosting