Oglas za biohemicara

oglas za biohemicara

Na osnov u člana 23. St at ut a Doma zdravlja «Kovačica», članov a 7. – 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Dom zdravlja «Kovačica», i odluke direkt ora Doma zdrav lja «Kov ačica» br: 126/17 od 31.01.2017.g., direkt or Doma zdrav lja «Kovačica» raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos 1. Biohemičar – 1 izvršilac, sa punim radnim v remenom, na određeno v reme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsust va i odsustv a sa rada radi nege deteta.


oglas za biohemicarae.pdf


Korisni linkovi:


Free Web Hosting