PONIŠTEN - KONKURS za POMOĆNIKA DIREKTORA

DOM ZDRAVLjA «KOVAČICA»

Kovačica, Šturova 42

Broj: 1893/16

Dana: 16.11.2016.


Na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica» donosi sledeću:


O D L U K U

Poništava se oglas za prijem u radni odnos jednog izvršioca za radno mesto Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove i internu kontrolu, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 12 meseci, objavljen u publikaciji NSZ «Poslovi» 09.11.2016.g. Oglas je objavljen i na oglasnoj tabli NSZ – Ispostavi Kovačica, veb sajtu Doma zdravlja «Kovačica» i na oglasnoj tabli Doma zdravlja «Kovačica». 

V.d. direktora DZ «Kovačica»

dr Dragan Josifović, s.r.

KONKURS za POMOĆNIKA DIREKTORA

Broj: 1733/2016

Dana: 10.11.2016.

Kovačica

Na osnovu člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», članova 7. – 9. Kolektivnog ugovora kod poslodavca
Dom zdravlja «Kovačica», v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica» raspisuje
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos
1. Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove i internu kontrolu -
1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 12 meseci.
Opis posla: Prema Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja «Kovačica» br. 1274/16 od 20.07.2016.g.
Pored opštih uslova predviđenih zakonom,  kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove: 
Za radno mesto iz tačke 1. Oglasa:
VII1 ili IV stepen stručne spreme, i
10 godina na rukovodećem radnom mestu
Prijave na oglas se mogu podneti lično na pisarnici Doma zdravlja «Kovačica» Kovačica, Šturova 42 svakog radnog dana od 07:00  do 14:00  časova,  ili poslati preporučeno poštom na adresu Doma zdravlja «Kovačica», sa naznakom „Za oglas“. 
Uz prijavu na javni oglas se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji: diploma – uverenje o stručnoj spremi; dokaz o radnom stažu – 10 godina na rukovodećem radnom mestu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,  da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje suda). 
Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati dostavljaju ličnu i radnu biografiju.
Oglas se objavljuje u publikaciji NSZ «Poslovi» i na oglasnoj tabli NSZ – Ispostavi Kovačica, veb sajtu Doma zdravlja «Kovačica» i veb sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. 
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji NSZ «Poslovi». 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Tekst Konkursa je objavljen: u listu «Poslovi», Nacionalne službe za zapošljavanje 09.11.2016.

V.d. direktora DZ «Kovačica»

dr Dragan Josifović, s.r.

Free Web Hosting