I N T E R N I K O N K U R S za odobravanje specijalizacije za odobravanje specijalizacije raspisuje se za oblast zdravstvene zaštite: Otorinolaringologija

Broj: 1353/16 Dana: 01.08.2016. Kovačica

Na člana 23. Statuta Doma zdravlja «Kovačica», člana 12. Pravilnika o stručnom usavršavanju Doma zdravlja «Kovačica» i Odluke upravnog odbora DZ «Kovačica» broj 1351/16-3 od 01.08.2016.g., v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica», raspisuje:

nterni konkurs za odobravanje specijalizacije raspisuje se za oblast zdravstvene zaštite: Otorinolaringologija.................................................................. 1 specijalizacija Pravo prijavljivanja na konkurs imaju zdravstveni radnici koji ispunjavaju sledeće uslove: da imaju visoku stručnu spremu zdravstvene struke-doktori medicine, da su u radnom odnosu na neodređeno vreme u Domu zdravlja «Kovačica» da su položili stručni ispit

Kriterijumi na osnovu kojih kandidati dobijaju bodove su sledeći: prosečna ocena na fakultetu, godine života. Po osnovu prosečne ocene na fakultetu kandidat dobija broj bodova:
ocene: od 9,51 do 10,00 – šest bodova
od 9,01 do 9,50 – pet bodova
od 8,51 do 9,00 – četiri boda
od 8,01 do 8,50 – tri boda
od 7,51 do 8,00 – dva boda
od 7,01 do 7,50 – jedan bod
od 6,00 do 7,00 – nula bodova.

Godine života kandidata za odgovarajuću specijalizaciju, vrednuju se tako što:
kandidat žena i muškarac starosti do 30 godina – dobija 5 bodova
kandidat žena i muškarac starosti od 30 do 35 godina – dobija 4 boda
kandidat žena i muškarac starosti od 35 do 40 godina – dobija 1 bod
kandidat žena i muškarac starosti od 40 godina – ne dobija bodove.
Ukupan broj bodova kandidatima za dodelu specijalizacija, utvrđuje se sabiranjem broja bodova po osnovu gore navedenih kriterijuma.

Ukoliko kandidati za dodelu specijalizacija imaju isti broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji ima veći broj broj bodova dobijenih po osnovu kriterijuma godine života. Kandidati su u obavezi da dostave pisanu prijavu na konkurs sa kraćom biografijom. Uz prijavu se podnose:
overena fotokopija diplome o završenom medicinskom fakultetu,
overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu,
overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena,
dokaz o prosečnoj oceni na fakultetu,
potvrda da je lice u stalnom radnom odnosu u Domu zdravlja «Kovačica»

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Doma zdravlja «Kovačica» i na sajtu Doma zdravlja «Kovačica».

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja «Kovačica» i na sajtu Doma zdravlja «Kovačica».

Odluku o izboru kandidata donosi v.d. direktora Doma zdravlja «Kovačica», shodno odredbi člana 18. Pravilnika o stručnom usavršavanju u DZ «Kovačica», u roku od 8 dana od dana zaključenja javnog konkursa. Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o upućivanju izabranog kandidata na specijalizaciju, nakon dobijanja sglasnosti Ministarstva zdravlja. Prijave na oglas sa priloženom traženom dokumentacijom podnose se v.d. direktoru DZ «Kovačica». Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

v.d. direktora Dr Dragan Josifović

Free Web Hosting